Κυριολεξία, μεταφορά και παρομοίωση

Κυριολεξία, μεταφορά και παρομοίωση

Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις με την πραγματική  τους σημασία.

π.χ. Κρύο νερό.

Μεταφορά είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο η σημασία μιας λέξης επεκτείνεται αναλογικά και σε άλλες συγγενικές λέξεις, που έχουν κάποια μικρή ή μεγάλη ομοιότητα μ΄αυτήν.

π.χ. Κρύο αστείο.

Παρομοίωση είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο συγκρίνουμε δύο πρόσωπα, ζώα ή πράγματα κλπ, έτσι ώστε η σύγκριση αυτή να παρουσιάζει το ένα από αυτά πιο ζωηρό. Στην παρομοίωση χρησιμοποιούμε για τη σύγκριση τις λέξεις: σαν, όπως, λες και, όσο, σάμπως, καθώς.

π.χ.  Έξι ήταν τα κορίτσια, όμορφα σαν τα κρύα τα νερά.

ΑΣΚΗΣΗ: Σύρε τις προτάσεις στην σωστή στήλη.

 

Κανόνες συλλαβισμού και εξάσκηση

Κανόνες συλλαβισμού και εξάσκηση

1.Το σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα κάνει συλλαβή με το δεύτερο φωνήεν . π.χ. έ – να, ό – λα.
2.Λέξεις που αρχίζουν από σύμφωνο και ακολουθεί φωνήεν και πάλι σύμφωνο και πάλι φωνήεν, οι συλλαβές είναι ζευγάρια, σύμφωνο φωνήεν. π.χ. μά – τι, κυ – νη – γώ.
3.Τα δύο σύμφωνα δεν τα χωρίζουμε, όταν από αυτά αρχίζει ελληνική λέξη. π.χ. έ – τρε – χε: από τρ αρχίζει η λέξη τρέχω.
4.Τα δύο σύμφωνα τα χωρίζουμε, όταν από αυτά δεν αρχίζει ελληνική λέξη. π.χ. καρ – διά : από ρδ δεν αρχίζει λέξη.
5.Τα τρία σύμφωνα τα χωρίζουμε, όταν δεν αρχίζει από αυτά λέξη. π.χ. άν – θρω – πος : από νθρ δεν αρχίζει λέξη, επομένως το πρώτο ( ν ) θα πάει με την προηγούμενη συλλαβή.
6.Τα τρία σύμφωνα δεν τα χωρίζουμε, όταν από αυτά ή από τα δύο πρώτα αρχίζει λέξη. π.χ. ε – χθρι – κό : από χθ αρχίζει η λέξη χθες.
7.Δύο όμοια σύμφωνα τα χωρίζουμε. π.χ. άλ – λος, πολ – λά.
8.Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν τους ίδιους κανόνες.
9.Τα δίψηφα σύμφωνα δε χωρίζονται. π.χ. πέ – ντε, μπα – μπάς.
10.Τα δίψηφα φωνήεντα (ου, αι, ει, οι, υι), οι δίφθογγοι (αη, όι, όη, αϊ), οι καταχρηστικοί δίφθογγοι ( ια, οια, υα, εια, ιο, υο, αϊ/ ι,υ,ει,οι+φωνήεν)  και οι συνδυασμοί αυ και ευ, στο συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ΕΝΑ ΦΩΝΗΕΝ.
11.δύο συνεχόμενα φωνήεντα συλλαβίζονται χωριστά. Π.χ. α-έ-ρας, νέ-ος.

Απρόσωπα ρήματα-Απρόσωπες εκφράσεις

  Απρόσωπα ρήματα-Απρόσωπες εκφράσεις      

Απρόσωπα λέμε τα ρήματα που δεν έχουν υποκείμενο πρόσωπο ή πράγμα αλλά ολόκληρη πρόταση και συνηθίζονται στο τρίτο ενικό πρόσωπο.Ως υποκείμενο παίρνουν μια πρόταση, που αρχίζει με τις λέξεις να, ότι, πως (δηλ. τελική ή ειδική πρόταση).

          Φαίνεται                πως θα δυσκολευτείτε.

                  απρόσωπο ρήμα                         υποκείμενο             

       Οι απρόσωπες εκφράσεις σχηματίζονται συνήθως  με το γ’ ενικό πρόσωπο του ρήματος είμαι και ένα επίθετο ή ουσιαστικό. Και η απρόσωπη έκφραση έχει για υποκείμενο μια ολόκληρη πρόταση.

              Είναι κακό                 να αδικούμε τους άλλους.

   απρόσωπη  έκφραση                    υποκείμενο

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα ρήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως προσωπικό είτε ως απρόσωπο.

                           Φαίνεται πως θα χιονίσει.              Το σπίτι φαίνεται μεγάλο.

        απρόσωπο                                     προσωπικό