Το τελικό -ν

Το τελικό -ν

Υπάρχουν ορισμένες λέξεις  στις οποίες το τελικό -ν άλλοτε παραμένει και άλλοτε χάνεται.
Αυτές είναι:

  • το άρθρο την
  •  η προσωπική αντωνυμία  του τρίτου προσώπου αυτήν, την
  • τα μόρια δεν και μην

Οι λέξεις αυτές διατηρούν το τελικό -ν όταν η λέξη που ακολουθεί αρχίζει από φωνήεν ή από τα σύμφωνα κ, π, τ, τα δίψηφα σύμφωνα μπ, ντ, γκ και τα διπλά ξ, ψ.

Π.χ. την είδα, την κοπέλα, την ντουλάπα, δεν ξέρω

Στον γραπτό λόγο, το τελικό -ν διατηρείται πάντα στον ενικό
του αρσενικού οριστικού και αόριστου άρθρου (τον, έναν)

για να αποφεύγεται η σύγχυση με το ουδέτερο οριστικό και  αόριστο άρθρο (το, ένα).

Π.χ. τον νέο (άντρα) αλλά το νέο (είδηση)
       έναν νέο (άντρα) αλλά ένα νέο (είδηση)

Το τελικό -ν γράφεται  πάντα στο άρθρο των, στην προσωπική αντωνυμία αυτόν, τον καθώς και στο σαν.

Π.χ. των θαλασσών, αυτόν θέλει, τον φώναξε, σαν λύκος

(Visited 248 times, 1 visits today)