Κανόνες συλλαβισμού και εξάσκηση

Κανόνες συλλαβισμού και εξάσκηση

1.Το σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα κάνει συλλαβή με το δεύτερο φωνήεν . π.χ. έ – να, ό – λα.
2.Λέξεις που αρχίζουν από σύμφωνο και ακολουθεί φωνήεν και πάλι σύμφωνο και πάλι φωνήεν, οι συλλαβές είναι ζευγάρια, σύμφωνο φωνήεν. π.χ. μά – τι, κυ – νη – γώ.
3.Τα δύο σύμφωνα δεν τα χωρίζουμε, όταν από αυτά αρχίζει ελληνική λέξη. π.χ. έ – τρε – χε: από τρ αρχίζει η λέξη τρέχω.
4.Τα δύο σύμφωνα τα χωρίζουμε, όταν από αυτά δεν αρχίζει ελληνική λέξη. π.χ. καρ – διά : από ρδ δεν αρχίζει λέξη.
5.Τα τρία σύμφωνα τα χωρίζουμε, όταν δεν αρχίζει από αυτά λέξη. π.χ. άν – θρω – πος : από νθρ δεν αρχίζει λέξη, επομένως το πρώτο ( ν ) θα πάει με την προηγούμενη συλλαβή.
6.Τα τρία σύμφωνα δεν τα χωρίζουμε, όταν από αυτά ή από τα δύο πρώτα αρχίζει λέξη. π.χ. ε – χθρι – κό : από χθ αρχίζει η λέξη χθες.
7.Δύο όμοια σύμφωνα τα χωρίζουμε. π.χ. άλ – λος, πολ – λά.
8.Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν τους ίδιους κανόνες.
9.Τα δίψηφα σύμφωνα δε χωρίζονται. π.χ. πέ – ντε, μπα – μπάς.
10.Τα δίψηφα φωνήεντα (ου, αι, ει, οι, υι), οι δίφθογγοι (αη, όι, όη, αϊ), οι καταχρηστικοί δίφθογγοι ( ια, οια, υα, εια, ιο, υο, αϊ/ ι,υ,ει,οι+φωνήεν)  και οι συνδυασμοί αυ και ευ, στο συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ΕΝΑ ΦΩΝΗΕΝ.
11.δύο συνεχόμενα φωνήεντα συλλαβίζονται χωριστά. Π.χ. α-έ-ρας, νέ-ος.

(Visited 2.798 times, 1 visits today)

Σχολιάστε